Regulamin

   REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA

ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym
przez Sprzedającego pod adresem www.amortyzatorykrosno.pl
Sprzedającym jest Firma Handlowo-Produkcyjna "GALI" sc dostępny pod adresem 38-400 Krosno ul.Kletówki 60B
Zarejestrowani pod numerem NIP: 6841005424, Regon: 370257465 zwana także zamiennie „Usługodawcą”.
Sprzedającym jest Spółka Cywilna z siedzibą w Krośnie.
 
 
Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:
pod numerami telefonów Infolinii Konsumenckiej (Infolinii): 13 42 00 676
korzystając z adresu poczty elektronicznej: gali@o2.pl
      § 1 Definicje
1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin
jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
2. Klient (Kupujący) – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym
w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela
ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną,
której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać
Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument).
3. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu
Internetowego. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta,
była aktualna. Gdyby jednak niektóre z Zamówionych Towarów nie były dostępne, Sprzedający
zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji
telefonicznie lub drogą mailową.
4. Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
5. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem
Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych produktów.
6. Produkt – Towary i Usługi dodatkowe prezentowane w Sklepie Internetowym.
7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny,
zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania
się na odległość (w tym drogą telefoniczną).
8. Sklep Internetowy amortyzatorykrosno.pl  (Sklep, Sklep Internetowy) – serwis internetowy dostępny
 
pod adresem www.amortyzatorykrosno.pl za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt.
9. Strona – Usługodawca i Klient.
10. Strona Sklepu – każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem www.amortyzatorykrosno.pl
11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów,
zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem
Sklepu Internetowego.
       § 2 Zasady ogólne
1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie
się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
2. Sklep internetowy www.amortyzatorykrosno.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
3. Wszystkie produkty oferowane w sklepie www.amortyzatorykrosno.pl są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane,
wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
       § 3 Składanie zamówień
1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.amortyzatorykrosno.pl są cenami brutto podanymi w złotych
polskich (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
2. Zamówienia są przyjmowane są przez stronę internetową, telefonicznie lub drogą mailową.
3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni
w tygodniu przez cały rok. Zamówienia składane drogą telefoniczną lub mailową jest możliwe
wyłącznie w godzinach podanych na witrynie Sklepu Internetowego.
4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia
i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adresu, na który Towar ma być wysłany
oraz numeru telefonu i adresu e-mail.
5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli
kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
6. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez
siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności
takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy.
Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT
w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010
r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu
udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
7. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych
osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania
w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo
do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
8. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia
procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login
i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez
niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta
nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia
przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
 
9. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź
ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia.
10. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty
na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem
lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą lub wyborem opcji
„za pobraniem”.
         § 4 Koszty i termin wysyłki
1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie
albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym
formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem
Poczty Polskiej. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów
w siedzibie sprzedającego.
3. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym produkcie
na stronach serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki
„za pobraniem”. Przy wyborze opcji płatności „przelew” lub „płatność kartą lub przelewem
online” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na
rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).
4. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu.
Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności. Kupujący może
się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link „cennik transportu”.
       § 5 Płatności
1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę).
2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru),
za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych (nazwa systemu) lub przelewem na konto
bankowe sklepu  07 1750 1224 0000 0000 0313 4757.
3. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu Usługodawca zastrzega sobie prawo
do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie wybranych opcji płatności na stronie.
       § 6 Odbiór towaru
1. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie
nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm
lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona
uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności
kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą
w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego
lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia
roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.
 
       § 6 Odstąpienie od umowy
1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy
bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie. Jest ono jednak ograniczone
w czasie i przysługuje jedynie przez 10 dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia
2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę
wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.). Termin ten jest terminem
nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia
usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia
przed jego upływem.
2. Wskazane w tym paragrafie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie
do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością
zawodową lub gospodarczą.
3. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany
w pełni kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły
śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego
sprawdzenia.
4. Zgodnie z ustawą, możliwości zwrotu nie podlegają: świadczenia usług rozpoczętego,
za zgodą Konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust.1, dotyczących
nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych
po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania, umów dotyczących świadczeń,
za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym, świadczeń
o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle
związanych z jego osobą, świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócona
lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, dostarczania prasy, usług w zakresie gier
i zakładów wzajemnych.
5. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać
na własny koszt na adres siedziby Usługodawcy.
6. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz
numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę.
7. W ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu
od umowy, sklep dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia wymienione w punkcie
3 niniejszego paragrafu wymagania, zostanie wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia
faktury zostaną wysłane do Klienta listem priorytetowym. Klient powinien odesłać podpisaną
kopię faktury korygującej. Po jej otrzymaniu, w ciągu 7 dni roboczych, Sklep dokona zwrotu
zapłaty na wskazane konto Klienta.
       § 7 Procedura reklamacji
1. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie
Polski. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach sklepu. Szczegółowe
warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta.
Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane
punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się
na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych
producentów. Kupujący może także przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji
za pośrednictwem Sprzedającego.
 
2. W przypadku gdy gwarancji udziela Usługodawca, produkt należy odesłać na koszt Usługodawcy,
na adres Usługodawcy.
3. Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt Usługodawcy.
4. W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem określającym
rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań,
należy odesłać na koszt Usługodawcy (podstawa prawna – ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku
o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego
(Dz.U. nr 141 poz. 1176 ze zm.) i ustawa z dnia 2 lipca 2000 roku o ochronie niektórych praw
konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny
(Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zmianami).
5. Klient traci uprawnienia określone w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży
konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy
od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie.
Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienie przed jego upływem. W przypadku
sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach
556-576 Kodeksu cywilnego.
        § 8 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych
1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego
w związku z zakupami jest Usługodawca.
2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą
być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta
oraz, w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup. Klienci mają prawo
dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.
        § 9 Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy
z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności
za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy
z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie
Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. -
Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
2. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem
zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według
przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks
postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu
z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu
obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
4. Data opublikowania regulaminu 01.02.2014r.